MEET OUR EXPERIENCED TEAM

WE ARE EXPERTS IN OUR FIELD

464-big

น.สพ. สาภิชญ์ ชูช่วย (หมอเล็ก)

ที่ปรึกษาอาวุโส

465-big

น.สพ. ชูพงศ์ ชัยสุทธิพงษ์กุล(หมออุ้ย)

 

524-big

น.สพ. กิตติภูมิ ธาราภูมิ (หมอกุ้ง)

 

521-big

สพ.ญ. ทวิกา ศมานุกร (หมอตาล)

 Executive Manager กรรมการบริหาร

jan

สพ.ญ. เจนจิรา สุขศิริ (หมอเจน)

Executive Manager กรรมการบริหาร

520-big

น.สพ. นิก อังศุธรรังสี (หมอนิก)

 

512-big

สพ.ญ. จุฑารัตน์ บารมี (หมอน้อยหน่า)

-

513-big

น.สพ. ชินภัตติ์ เพชรแก้ว (หมอปั้น)

599-big

สพ.ญ. มาตยา เอื้อกิจรุ่งเรือง (หมอพุธ)

595-big

สพ.ญ. สลิตา สุวันฑารัตน์ (หมอ เฟิร์น)

516-big

สพ.ญ. เหมือนฝัน บุณยะเวชชีวิน (หลิว)

594-big

สพ.ญ. รัชนี คุรุวาณิชย์ (หมอรานี)

515-big

สพ.ญ. กมลวรรณ ประดิษฐ์ (หมอเตย)

590-big

สพ.ญ. นัยนา สุขสันติลาภ (หมอพลอย)

522-big

น.สพ. ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์ (หมอปอ)

585-big

สพ.ญ. นพวรรณ ศรีเจริญ (ยังเติร์ก)

588-big

สพ.ญ. สุพิชญาภรณ์ พงษ์พิเดช

real-8688

น.สพ.นนทรี รอดมณี (หมอนนท์)

หมอเก่ง

น.สพ.สุพิชฒาย์ เศรษฐ์เวดิน (หมอเก่ง)

real-8682

สพ.ญ.รัศม์ชญา วัฒนบูรณ์ชัย(หมอซี)

real-8643

สพ.ญ.นิภาภรณ์ สุธรรม (หมอแหม่ม)

real-8733

สพ.ญ.สุชานันท์ โชติรัตน์(หมอเตย)

real-8697

สพ.ญ.กฤติยา พานิชนก(หมอกิ่ง)

real-8632

สพ.ญ.ธนพร ถาวรแก้ว(หมอจอย)

real-8772

น.สพ.พิชัย คงเจริญ (หมอแม็ค)

real-8766

สพ.ญ.จริยา สังทอง (หมอหลิน)

real-8749

สพ.ญ.พัชร ไวทยานนท์ (หมอพัชร)

real-8740

สพ.ญ.วาสิฏฐี น้อยเพ็ง(หมอโฟล์ค)

real-8670

สพ.ญ.ฐานิกา มหาขันตี(หมอติ๊ก)

real-8715

น.สพ.เนติวุฒิ พุ่มพวง (หมอเอ)

real-8754

น.สพ.ภาณุพงษ์ เกิดวรนันท์(หมอโอ๊ต)

real-8724

สพ.ญ.สุทธิดา ช่วยบำรุง(หมอน้อยหน่า)

กล้า เที่ยงตรง

น.สพ. กล้า เที่ยงตรง (หมอกล้า)

ขนิษฐา ทารัตน์(ใบเตย)

สพ.ญ. ขนิษฐา ทารัตน์ (หมอใบเตย)

ทศพล บัวแก้ว(ก็อบ)

น.สพ. ทศพล บัวแก้ว (หมอก็อบ)

ทีปวัตร พิพัฒน์ศรีกุล(ที)

น.สพ. ทีปวัตร พิพัฒน์ศรีกุล (หมอที)

ธารารัตน์ พุ่มบุบผา(เจ)

สพ.ญ. ธารารัตน์ พุ่มบุบผา (หมอเจ)

ธีรศักดิ์ แหวนโคกสูง(หมู)

น.สพ. ธีรศักดิ์ แหวนโคกสูง(หมอหมู)

นภสร อิ่มบุญตา(ฝน)

สพ.ญ. นภสร อิ่มบุญตา (หมอฝน)

นวภัทร อินต๊ะราชา(เนย)

สพ.ญ. นวภัทร อินต๊ะราชา (หมอเนย)

นัฐพร หมื่นศรี(ก้อย)

สพ.ญ. นัฐพร หมื่นศรี (หมอก้อย)

ปภัสพงศ์ สวนกูล(ดิว)

น.สพ. ปภัสพงศ์ สวนกูล(หมอดิว)

ภณิดา เมฆโสภาวรรณกุล(ออย)

สพ.ญ.ภณิดา เมฆโสภาวรรณกุล

ภาณุพงษ์ นันทวิภาวงศ์(ป้อง)

น.สพ.ภาณุพงษ์ นันทวิภาวงศ์(หมอป้อง)

รพีพร นิลพันธ์(พลอย)

สพ.ญ. รพีพร นิลพันธ์ (หมอพลอย)

ศุภกาญจน์ อุไรรัตน์(เต็ม)

สพ.ญ. ศุภกาญจน์ อุไรรัตน์ (หมอเต็ม)

สุพัตรา ดีด้วยชาติ(ใหม่)

สพ.ญ. สุพัตรา ดีด้วยชาติ (หมอใหม่)

โบว์

สุภานัน สินธุมา(หมอโบว์)