MEET OUR EXPERIENCED TEAM

WE ARE EXPERTS IN OUR FIELD

464-big

น.สพ. สาภิชญ์ ชูช่วย (หมอเล็ก)

ที่ปรึกษาอาวุโส

465-big

น.สพ. ชูพงศ์ ชัยสุทธิพงษ์กุล(หมออุ้ย)

 

524-big

น.สพ. กิตติภูมิ ธาราภูมิ (หมอกุ้ง)

 

521-big

สพ.ญ. ทวิกา ศมานุกร (หมอตาล)

 Executive Manager กรรมการบริหาร

jan

สพ.ญ. เจนจิรา สุขศิริ (หมอเจน)

Executive Manager กรรมการบริหาร

520-big

น.สพ. นิก อังศุธรรังสี (หมอนิก)

 

603-big

น.สพ. นคร นามสองชั้น (หมอโล่)

-

604-big

น.สพ. กฤดากร คเชนทร์ชัย (หมอโอม)

-

512-big

สพ.ญ. จุฑารัตน์ บารมี (หมอน้อยหน่า)

602-big

สพ.ญ. ฐิติมา ตาณังกร (หมอแก้ว)

513-big

น.สพ. ชินภัตติ์ เพชรแก้ว (หมอปั้น)

601-big

สพ.ญ. ประภาศรี สิริสร้างถาวร (หมอเล็ก)

599-big

สพ.ญ. มาตยา เอื้อกิจรุ่งเรือง (หมอพุธ)

595-big

สพ.ญ. สลิตา สุวันฑารัตน์ (หมอ เฟิร์น)

516-big

สพ.ญ. เหมือนฝัน บุณยะเวชชีวิน (หลิว)

594-big

สพ.ญ. รัชนี คุรุวาณิชย์ (หมอรานี)

515-big

สพ.ญ. กมลวรรณ ประดิษฐ์ (หมอเตย)

593-big

สพ.ญ. สรียา ประไพวิทย์

591-big

สพ.ญ. ชวนชม เชาว์ปฏิภาณ (หมอพีช)

590-big

สพ.ญ. นัยนา สุขสันติลาภ (หมอพลอย)

522-big

น.สพ. ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์ (หมอปอ)

585-big

สพ.ญ. นพวรรณ ศรีเจริญ (ยังเติร์ก)

587-big

สพ.ญ. จุฑามาศ ชวลิต (หมอส้ม)

588-big

สพ.ญ. สุพิชญาภรณ์ พงษ์พิเดช (หมอน้ำตาล)

514-big

สพ.ญ. ณิชาภัทร ภูริภัสสรกุล (หมอนุ้ย)

real-8688

น.สพ.นนทรี รอดมณี (หมอนนท์)

real-8776

น.สพ.สุพิชฒาย์ เศรษฐ์เวดิน(หมอเก่ง)

real-8738

สพ.ญ.ธนัชพร พจนาคม(หมอเกด)

real-8682

สพ.ญ.รัศม์ชญา วัฒนบูรณ์ชัย (หมอซี)

real-8649

สพ.ญ.กฤตกรณ์ บรรลุสุข

real-8643

สพ.ญ.นิภาภรณ์ สุธรรม (หมอแหม่ม)

real-8673

สพ.ญ.ประญาณี ขมิ้นเหลือง(หมอเมย์)

real-8713

สพ.ญ.ศรัณยา คงสนุ่น (หมอโบ)

real-8733

สพ.ญ.สุชานันท์ โชติรัตน์(หมอเตย)

real-8697

สพ.ญ.กฤติยา พานิชนก(หมอกิ่ง)

real-8632

สพ.ญ.ธนพร ถาวรแก้ว(หมอจอย)

real-8718

น.สพ.วรภพ วิทยากุล (หมอบิ๊ก)

real-8772

น.สพ.พิชัย คงเจริญ (หมอแม็ค)

real-8752

สพ.ญ.ฤดีวรรณ นะราศรี(หมอกวาง)

real-8766

สพ.ญ.จริยา สังทอง (หมอหลิน)

real-8759 (1)

สพ.ญ.นฤมล กนกบดีวณิช (หมอเบนซ์)

real-8749

สพ.ญ.พัชร ไวทยานนท์ (หมอพัชร)

real-8708

สพ.ญ.สุนิสา ปานเจริญ(หมอแป้ง)

real-8702

สพ.ญ. กวิสรา ประสานจิตร์(หมอพลอย)

real-8740

สพ.ญ.วาสิฏฐี น้อยเพ็ง(หมอโฟล์ค)

real-8670

สพ.ญ.ฐานิกา มหาขันตี(หมอติ๊ก)

real-8647

สพ.ญ.สรัลภรณ์ ศรีศักดา (หมอส้ม)

real-8715

น.สพ.เนติวุฒิ พุ่มพวง (หมอเอ)

real-8694

น.สพ.วรกันต์ ลิมปวราลัย(หมอกานต์)

real-8678

สพ.ญ.บุญญารักษ์ นิ่มเจริญวรรณ

real-8754

น.สพ.ภาณุพงษ์ เกิดวรนันท์(หมอโอ๊ต)

real-8769

สพ.ญ.ชลหทัย ไชยบัง(หมอปุ๋มปิ๋ม)

real-8677

สพ.ญ.ประภาพร สุวรรณเสสังข์(หมอฝ้าย)

real-8666

สพ.ญ.ประภาภรณ์ สุริวรรณ(หมอพิม)

real-8746

สพ.ญ.นันทิยา บุญย้อย(หมอกวาง)

real-8709

สพ.ญ.สุธวงศ์วดี เสนาวิน(หมอดิว)

real-8724

สพ.ญ.สุทธิดา ช่วยบำรุง(หมอน้อยหน่า)