“โรคเบาหวาน” โรคที่เกิดขึ้นได้ในสุนัขเพื่อนที่น่ารักของเรา